Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2012 roku nadano nazwę "Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu"
(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2012 r., poz. 969)

Na mocy uchwały Senatu Politechniki Radomskiej z dnia 23 lutego 2012 r. z dniem 1 marca 2012 roku zostały wprowadzone zmiany restrukturyzacyjne podstawowych jednostek organizacyjnych, między innymi: w miejsce Wydziału Nauczycielskiego utworzono Wydział Informatyki
i Matematyki

Od 1 paĽdziernika 2019 roku, w zwi±zku z wdrażaniem przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - przeprowadzono kolejn± restrukturyzację Uniwersytetu - kierunek informatyka jest obecnie prowadzony na WYDZIALE TRANSPORTU, ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI

Komunikat ws. zagrożenia epidemicznego

Kalendarz roku akademickiego 2020/2021

Informacja
Na pro¶bę Dziekana dr. hab. inż. Tomasza Perzyńskiego, prof. UTH Rad. - informuję o rozpoczęciu procedury oceny pracowników przez studentów - proszę o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.
System ankietyzacji jest aktywny od 10 stycznia do 20 lutego 2021 r.
©   Beata KuĽmińska-Soł¶nia