Działalność organizacyjna i osiągnięcia naukowe:
 • od 01.10.2020 - członek Komisji ds. Badań Naukowych i Kadry
 • od 01.10.2019 - członek komisji WTEiI ds. weryfikacji dokumentacji osób wznawiających studia
 • od 01.10.2019 - opiekun kierunku informatyka
 • od 01.2017 członek Rady Bibliotecznej
 • członek Komisji Senackiej ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020
 • od 1.IX.2016 roku członek Rady Wydziału
 • od 1.X.2015 do 30.IX.2018 - Koordynator ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się na Wydziale Informatyki i Matematyki UTH Radom
 • 2.VII.2015 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 25.V.2015 - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego, Przewodnicząca komitetu organizacyjnego IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Zastosowania technologii informatycznych - teoria i praktyka, Hotel AVIATOR, Radom
 • 06.VI.2014 - Członek Komitetu Naukowego, Przewodnicząca komitetu organizacyjnego VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Informatyka w dobie XXI wieku. Współczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie w teorii i praktyce, Nadleśnictwo Radom, Leśny Ośrodek Edukacyjny, Jedlnia Letnisko
 • od 1.XI.2013 do 31.X.2014 r. - Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej; opracowanie Regulaminu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - zbytecznie
 • 27.VIII.2013 - Medal srebrny za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP
 • 07.VI.2013 - Członek Komitetu Naukowego, Przewodnicząca komitetu organizacyjnego VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne i ich zastosowanie w nauce, technice i edukacji, Nadleśnictwo Radom, Leśny Ośrodek Edukacyjny, Jedlnia Letnisko
 • 25.V.2013 - Członek Zespołu Rektorskiego ds. opracowania projektu Kodeksu Etyki nauczycieli akademickich w UTH Rad.
 • od 1.I.2013 do 31.XII.2016 roku. - Udział w pracach Rady Jednostek Międzywydziałowych UTH w Radomiu
 • 2012 - Autor wniosku o dofinansowanie projektu: "Informatyka - przepustką do kariery", który znalazł się wśród zwycięzców ministerialnego konkursu na kierunki zamawiane - kluczowe dla rozwoju naszej gospodarki; w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1. "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni";
 • 24-25.V.2012 - Przewodnicząca komitetu organizacyjnego VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Informatyka w dobie XXI wieku.Technologie komputerowe w rozwoju nauki, techniki i edukacji, Leśny Ośrodek Edukacyjny Nadleśnictwa Radom, Jedlnia Letnisko
 • od 24.XI.2011 - Członek Wydziałowej Komisji ds. opracowania programów ksztalcenia zgodnie z KRK dla kierunku informatyka
 • od 1.X.2011 - Opiekun I roku kierunku informatyka (roka akademicki 2011/12-2014/15)
 • od 1.VII.2011 do 31.V.2015 - Autor i Koordynator Projektu "Informatyka - inwestycją w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1. "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni"; Poddziałanie 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"
 • 02-03.VI.2011 - Przewodnicząca komitetu organizacyjnego V Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Informatyka w dobie XXI wieku. Nauka, technika, edukacja a nowoczesne technologie informatyczne, Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych, Jedlnia Letnisko
 • 27-29.V.2010 - Współorganizator i zastępca przewodniczącego IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne i ich zastosowania, Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych, Jedlnia Letnisko
 • 15.IX.2009 - Medal brązowy za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP
 • 01-03.VI.2009 - Współorganizator, członek komitetu naukowego III Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji, Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych, Jedlnia Letnisko
 • 11-14.05.2009 - Członek komitetu organizacyjnego 6th Scientific International Students' Conference TRANS-MECH-ART-CHEM, Radom
 • od roku akademickiego 2008/2009 Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia - odwołanie maj 2015 r.
 • 05-06.VI.2008 - Współorganizator i Sekretarz konferencji naukowej: Informatyka w dobie XXI wieku. Nowoczesne systemy informatyczne i ich zastosowania, Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych, Jedlnia Letnisko
 • 26.IV. 2007 - Współorganizator konferencji naukowej dla młodych pracowników nauki i studentów, Informatyka w dobie XXI wieku. Zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych, Politechnika Radomska Katedra Informatyki
 • 2004-2012 - Członek Rady Wydziału
 • od 2003 - Opiekun Koła Naukowego grafiki komputerowej "RASTER", Politechnika Radomska, Katedra Informatyki
 • 2003-2006 - Przewodnicząca Regionalnego Konkursu Informatycznego PR
 • Czerwiec 2003 - Nagroda Rektorska za wzorowe prowadzenie Konkursowej Komisji Informatycznej XX edycji Regionalnego Konkursu Matematyczno-Fizyczno-Chemiczno-Informatycznego
 • Październik 2001 - Nagroda Rektora Politechniki Radomskiej za pracę doktorską: "Przydatność treści nauczania elementów informatyki (na przykładzie liceów regionu radomskiego)"
 • Październik 1999 - Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Radomskiej za znaczące osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a szczególnie za współtworzenie nowego kierunku kształcenia "Dydaktyka informatyki"
 • Listopad 1991 - laureatka konkursu "Primus Inter Pares"- odznaka brązowa