Publikacje:
2020
  • B. KuĽmińska-Soł¶nia, Remote Teaching - a challenge for school education (w:) Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia 10 (2020) (red.) Katarzyna Poterała, Kraków 2020, s. 103-111.
  • B. KuĽmińska-Soł¶nia, Analiza rozwoju i korzy¶ci płyn±ca z Big Data, (w:)Informatyka XXI wieku - wyzwania i dylematy, (red.) Jacek Wołoszyn, Agnieszka Molga, wyd. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom 2020, s. 113-129
  • B. KuĽmińska-Soł¶nia, Artur Bartoszewski, Technologie mobilne i wirtualne – zagrożeniem czy szans± na indywidualizację i personalizację nauczania?? (w:) CYBERPRZESTRZEŃ - CZŁOWIEK - EDUKACJA. OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE W PERSPEKTYWIE PEDAGOGICZNEJ T. 5 (2020)(red) Tana¶ Maciej, Galanciak Sylwia, Wyd. IMPULS, Warszawa, s. 135-148.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
  • B. KuĽmińska-Soł¶nia, Urz±dzenia mobilne i ich udział w edukacji XXI wieku, (w:) EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATYKA. Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, Rocznik naukowy nr 4/2013-2, Rzeszów 2013, s. 257-263, ISSN 2080-9069
  • B. KuĽmińska-Soł¶nia, H. Tuszyński, Urz±dzenia mobilne i ich funkcjonalno¶ć na przykładzie aplikacji ResQ, (w:) Technologie informatyczne i ich zastosowanie w nauce, technice, eduakcji, red. Aleksander Jastriebow, Maria Raczyńska, Jacek Wołoszyn, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Radom 2013, s. 239-251, ISBN 978-83-7351-530-7, ISBN 978-83-7789-196-4
2012
  • B. KuĽmińska-Soł¶nia, Mobile education - civilisational challenge of education in XXI century, (w:) Computer science in the age of XXI century. Computer technologies in science, technology and education, Aleksander Jastriebow, Beata Kuźmińska-Sołśnia, Maria Raczyńska (Eds), Technical University of w Radom, Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute (ITeE - PIB), Radom 2012, pp. 275-287, ISBN 978-83-7789-006-6, ISBN 978-83-7351-324-2
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2001
  • B. KuĽmińska-Soł¶nia, Dwa oblicza Internetu (w:) Informatyka w Szkole XVII cz. 2, Mielec 19-22 wrze¶nia 2001, s. 414-418, ISBN 83-910596-8-5
2000 1999-1996
©   Beata KuĽmińska-Soł¶nia