Seminarium dyplomowezagadnienia na egzamin dyplomowy

Prcedura dyplomowania


Semestr VII
 1. Wprowadzenie - zajęcia organizacyjne, omówienie wymagań jakie spełnia praca dyplomowa, uszczegółowienie wizji całości pracy, określenie harmonogramu realizacji pracy
 2. Dobór i analiza literatury przedmiotu ukierunkowanej na treść pracy, analiza zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy na tle aktualnego stanu wiedzy, selekcja zebranego materiału, omówienie oraz opis metod i narzędzi wykorzystanych na potrzeby pracy, przedstawienie osiągniętych rozwiązań postawionego problemu, samodzielnych opracowań
 3. Przygotowanie projektowej części pracy
 4. Prezentacja praktycznej części pracy, prezentacja pracy - wyników i wniosków
 5. Ostateczna weryfikacja pracy - ocenie podlega:
  • poprawność i ścisłość argumentacji
  • zwięzłość, jasność i jednoznaczność sformułowań
  • styl programowania ...
  • kompletność analizy i dokumentacji rozwiązania
©   Beata Kuźmińska-Sołśnia